DOPIS NÁRODNÍHO ŘEDITELE PAPEŽSKÝCH MISIJNÍCH DĚL K MISIJNÍ NEDĚLI 24. ŘÍJNA 2021

Milí přátelé misií,


příští neděli budeme slavit 95. světový den misií, Misijní neděli. Ve všech kostelích na celém
světě se budeme modlit za to, aby se evangelium šířilo do celého světa. Téma tohoto
dne pro letošní rok „Je přece nemožné, abychom nemluvili o tom, co jsme viděli a slyšeli“
je pozváním pro každého z nás, abychom Boží lásku, kterou nosíme v srdci, předávali dál.
Toto misijní povolání Ježíš adresuje všem, ale každému jinak. Misijní neděle je svátkem
celosvětového společenství, ve kterém si navzájem vyměňujeme dary duchovní i materiální.
Misijní neděle je nejsilnější celosvětovou solidaritou, kdy se v jeden den víc jak miliarda
lidí v mnoha zemích světa modlí za společné dílo evangelizace.


V lidských dějinách se vždy vyskytly roky, které zpětně považujeme za přelomové pro
další vývoj, a ten minulý takový určitě byl. Celosvětová pandemie covid-19 s sebou přinesla
nejen spoustu nemocných, žel také obětí, ale rovněž bezprecedentní bezpečnostní
opatření zasahující do životů lidí. Ti křehcí a zranitelní pocítili svou křehkost a zranitelnost
ještě více. Lidé se musejí potýkat s dramatickým propadem příjmů a nedostatkem pracovních
příležitostí obzvláště v chudých misijních zemích.


Upřímně vám děkuji za modlitby a veškerou podporu papežských misií v tak těžkém
loňském roce. Díky vaší štědrosti můžeme z fondu Papežského misijního díla šíření víry
v České republice pomoci chudým lidem v Bangladéši, Paraguay a Ugandě částkou více
než 3 miliony korun. V těchto zemích podporujeme katechisty, stavby a opravy kostelů
a kaplí. Pomáháme lidem zlepšovat životní podmínky. Podáváme pomocnou ruku všem
potřebným. Z fondu Korona jsme podpořili nákup nejzákladnějších potravin a léků pro nejvíce
zasažené pandemií v Zimbabwe, Malawi, Pákistánu, Bangladéši, Srí Lance a Indii.


Každý pokřtěný je poslaný hlásat evangelium, to znamená radost, do celého světa.
Misie jsou v dalekých zemích Afriky, Asie, Jižní a Střední Ameriky a Oceánie, ale mějme
na paměti, že jsou některé periferie také blízko nás, v městských centrech, domovech
důchodců, v práci nebo přímo v našich rodinách. Svět je prostor, ve kterém působíme
a vytváříme vztahy. Tento svět máme přetvářet naší žitou vírou, radostí a nadšením. Slovy
papeže Františka: „Výzvou pro misijní poslání je pochopit, co nám v této době říká Bůh.
Nemoc, utrpení, strach, izolace nás nenechávají v klidu. Doléhá na nás chudoba těch, kdo
umírají v osamocení, kdo jsou ponecháni na pospas, kdo přicházejí o práci a výdělek, těch,
kdo nemají domov a nemají co jíst.“


Záleží jen na nás, jak zareagujeme na Boží výzvy této jistě nelehké doby.
Za vaši letošní štědrost při misijní sbírce vám děkuje a ze srdce vám i vašim blízkým
žehná


jáhen Leoš Halbrštát,
národní ředitel Papežských misijních děl v České republice

 

 

MISIJNÍ MOST MODLITBY


MISIJNÍ MOST MODLITBY je aktivitou Papežských misijních děl spojenou s oslavou Světového
dne misií – Misijní nedělí. Papežská misijní díla zvou věřící v letošním roce k této aktivitě v sobotu
23. 10. 2021 večer, ideálně v 18 hodin.

Kdo a jak může modlitební most vytvořit a zorganizovat?
Misijní most modlitby mohou připravit celé farnosti, jednotlivci, rodiny, Misijní klubka a společenství prostřednictvím společné modlitby na misijní úmysl ve výše uvedený čas.


Jaká modlitba je vhodná?
Na tento úmysl můžeme věnovat modlitbu růžence nebo jakoukoliv jinou modlitbu za misie,
stejně tak své utrpení, skutky lásky nebo čas osobní modlitby. Radost ze spojení s Bohem tak
předáme do mnoha potřebných míst světa. Také papež František vybízí celý svět k modlitbě za
misie.


Za co se modlit?
Ve svých modlitbách mysleme na misionáře, pronásledované, chudé, trpící, opuštěné, zneužívané,
nemocné, hladové, strádající nedostatkem lásky…, zahrnout můžeme také prosby za
šíření evangelia po celém světě či za dar víry a za papeže Františka.


Jak se na setkání připravit?
K těmto chvílím lze využít svíce vyrobené a požehnané pro tuto příležitost. K hlubšímu prožití
společných modliteb mohou pomoci misijní materiály a symboly, které nám připomínají důležitost
misií a propojení se všemi potřebnými na celém světě. Více si díky tomu uvědomíme,
že misie bez modlitby nemohou existovat.


Čím páteční modlitební večer před Misijní nedělí naplnit?
Při vytváření náplně setkání v rámci Misijního mostu modlitby se můžete inspirovat třeba těmito
nápady:
• modlitba při světle svíček • zapálení svíčky při každém desátku růžence
• zpěv písní s mariánskou nebo misijní tématikou • přinášení květin
• výroba vlastního růžence, postavení MOSTu (Modlitba, Oběť, Služba, Tvořivost)
• promítání videa k Misijní neděli • uspořádání přednášky • využití misijních triček

 

Čím je Misijní most modlitby možné obohatit?
Noční / víkendovou hrou. – Pokud pracujete s aktivní skupinkou dětí a chcete pro ně vytvořit
atraktivní modlitební setkání, můžete Misijní most modlitby zakomponovat do celodenní, večerní
nebo víkendové hry, jejímž vyvrcholením bude nedělní mše svatá. Během hry mohou hledat
indicie k objevení misijního pokladu, anebo jim v málo osvětleném kostele poschovávejte úryvky
modlitby, z nichž mají sestavit celou verzi, kterou se nakonec společně pomodlíte.

Misijní činnost každého křesťana je odpovědí na trvalý Ježíšův příkaz: „Jděte do celého světa
a hlásejte evangelium všemu tvorstvu.“ (Mk 16,15) Jediným motivem misijní činnosti má být poselství a láska Pána Ježíše, šířené svatostí vlastního života a dobrými skutky. Papež František
klade opět důraz na tento úkol, který byl církvi svěřen.

VÍCE INFORMACÍ:
https://www.missio.cz/
https://www.facebook.com/PapezskaMisijniDila

 

misijni_nedele_nastenka

misijni_nedele_2021