Církevní předpisy

Církevní předpisy

PATERO CÍRKEVNÍCH PŘIKÁZÁNÍ

CÍRKEV UKLÁDÁ VĚŘÍCÍM:

1. O NEDĚLÍCH A ZASVĚCENÝCH SVÁTCÍCH SLAVIT MŠI.

Zasvěcené svátky jsou:
– slavnost Narození Páně (25. 12.)
– slavnost Matky Boží Panny Marie (1. 1.)

Velmi se doporučuje slavit bohoslužbu na Zelený čtvrtek, Velký pátek a v den slavnosti Vzkříšení, a dále na slavnosti liturgického roku a na Popeleční středu.

2. ALESPOŇ JEDNOU ZA ROK SLAVIT SVÁTOST SMÍŘENÍ.

3. ASPOŇ JEDNOU ZA ROK PŘIJMOUT TĚLO KRISTOVO, A TO O VELIKONOCÍCH.

Splněním těchto dvou bodů se dostojí zákonu. Církev však doporučuje, aby věřící při-jímali Tělo Kristovo co nejčastěji a aby pravidelně konali svátost smíření; dopustí-li se těžkého hří¬chu, aby ihned obnovili přátelství s Bohem dokonalou lítostí a co nejdříve se z hříchu vyznali.

4. KONAT POKÁNÍ A VYJADŘOVAT TO I KAJÍCÍMI SKUTKY.

• Kající skutky jsou:
   – sebezápor – např. odříct si z jídla a pití (maso, sladkosti, káva, alkohol, cigarety), zábavu (televize, tanec), vyřídit nepříjemné záležitosti;
   – skutky zbožnosti – např. slavení bohoslužby, modlitba, duchovní četba, studium křesťanské nauky;
   – skutky lásky – např. služba bližním, občanskému i církevnímu společenství.
• Vlastním údobím pokání je doba postní, kdy křesťan mj. pomocí vnitřního sebrání a kajících skutků usiluje o hlubší sepětí s Ježíšem Kristem. Toto pokání vrcholí obnovou křestního vyznání při slavnosti Vzkříšení.
• Vlastním dnem pokání a kajících skutků je pátek, pokud není slavnost.
• Na Popeleční středu a Velký pátek je přísný půst: nejíst maso (závazné od 14 let) a nejíst dosyta (závazné od 18 do 60 let).
• Před přijímáním Těla Kristova je eucharistický půst: jednu hodinu nic nejíst a nepít. Voda a nezbytné léky tento půst neporušují. Pro zvláštní okolnosti jsou výjimky.

5. HMOTNĚ SE PODÍLET NA PÉČI CÍRKVE O BOHOSLUŽBU A O POTŘEBNÉ LIDI.


POSTNÍ ŘÁD

1. Každý pátek je dnem pokání, neboť toho dne za nás umřel náš Spasitel. Kajícími skutky se připojujeme alespoň nepatrně k jeho oběti, a tak se vděčně hlásíme k jeho kříži.

Páteční půst od masa patří už dlouho mezi církevní přikázání. Jeho zachovávání je nyní velmi ztíženo složitostí dnešního života. Proto tuto povinnost pozměňujeme tak, že věřící buď mohou dále zachovávat v pátek půst od masa, anebo si uložit nějaký projev pokání dle vlastní volby, buď půst nebo skutek zbožnosti nebo skutek lásky.

Půst: odepřít si masitý pokrm, alkoholický nápoj, kouření, sladkosti, zábavné pořady v televizi a podobně.

Skutek zbožnosti: účast na mši svaté, četba Písma, křížová cesta, modlitba růžence, studium křesťanské nauky, meditace a podobně.

Skutek lásky: návštěva nemocných a péče o ně, pomoc bližním, konkrétní služba občanskému nebo církevnímu společenství a podobně.

2. Na počátku a v závěru postní doby, tj. na Popeleční středu a na Velký pátek, je nařízen půst zdrženlivosti od masitých pokrmů a zároveň půst újmy. Při postu újmy je dovoleno najíst se jen jednou za den dosyta.

Tento spojený půst zdrženlivosti a újmy je závazný pro katolíky od dokončeného 18. do dokončeného 59. roku života. Mladistvým mezi 14. a 18. rokem a po dovršení 59. roku se v těchto dnech ukládá pouze půst zdrženlivosti od masitých pokrmů. Nemoc, těžká tělesná práce nebo jiný podobně vážný důvod od povinnosti újmy osvobozují.