Svatba

Svatba

Sv. Pavel: „Muži, každý z vás ať miluje svou ženu, jako Kristus miloval církev…
Toto tajemství je veliké; mám na mysli vztah Krista a církve.“ Ef 5,25.32

Svátost manželství se uskutečňuje na základě smlouvy, kterou uzavírají spolu muž a žena a jejíž základy položil Stvořitel. Tuto svátost si vysluhují snoubenci navzájem Manželství je svou povahou zaměřeno na dobro manželů a na plození a výchovu dětí. Podstatné pro manželství jsou jednota, nerozlučitelnost a otevřenost k plodnosti.

Svatba v kostele je svátostí, skrze níž do vztahu dvou milujících osob opačného pohlaví, muže a ženy, vstupuje Bůh, aby jejich vztah posvětil.

Manželé skládají během obřadu manželský slib:

Já …..
odevzdávám se tobě …..
a přijímám tě za manželku (manžela).
Slibuji, že ti zachovám
lásku, úctu a věrnost,
že tě nikdy neopustím
a že s tebou ponesu
všechno dobré i zlé až do smrti.
K tomu ať mi pomáhá Bůh.
Amen.

– zájemci o svátost manželství v naší farnosti mají přijít na faru alespoň tři měsíce předem domluvit termín svatby.

Během této doby je pak třeba absolvovat duchovní přípravu, příprava je povinná pro oba snoubence.

Dále se dohodnout jaké připravit všechny nutné dokumenty pro státní i duchovní správu.

„Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem.“ Gn 2, 24

Fotografování při liturgických akcích

Jelikož je kostel svátostný prostor a všechny události pořádané na tomto místě, jsou duchovního rázu, je potřeba se také podle toho v těchto prostorách chovat, proto prosím dodržujte určitá pravidla odpovídající tomuto místu, jako jsou: ticho při obřadu i mimo, pořádek, není také vhodné v tomto prostoru jíst, nebo pít, pouštět hudbu, používat mobilní telefon a jinak rušit. Své zásady chování v kostele má také pořizování záznamů na fotografie a DVD, přítomnost fotografů a kameramanů má svá pravidla vydaná církví. Jejich znění je zde ke stažení, předem je, prosím, předejte vašim fotografům a kameramanům. Děkujeme za pochopení.

Text s laskavým svolením citován z webové stránky farnosti Dubňany.